top of page

Recomanacions pràctiques als nous pares

Updated: Nov 7, 2020

No hi ha res que causi tanta felicitat com l’arribada d’un fill/a. Però juntament amb aquesta emoció apareixen noves emocions i sentiments (pors, responsabilitat de tenir un nadó al teu càrrec, etc). Juntament amb això comencen ha aparèixer consells i suggerències de familiars o gent propera, de com has de fer les coses. Tot això pot fer que algú es pugui sentir desbordat.

Després de gairebé 20 anys d’exercir l’atenció als infants i de fer de pare dels meus 3 fills m’agradaria comentar-vos algunes coses per si us poden ajudar.

La primera de totes és que cada infant és diferent i el que li pogués anar bé algun dels fills dels vostres coneguts o familiars no té perquè anar-vos bé. Podria servir-vos però podria no fer-ho. Els consells segur que són amb bona intenció però poden anar bé o no.

La segona cosa és que heu de tenir en compte que és necessari un temps d’adaptació entre el binomi pares-fill/a. Vosaltres i ell/a necessitareu un temps per conèixer-vos. Heu de mirar de ser observadors i fixar-vos amb les coses que el fan riure, que el fan tranquil·litzar quan està nerviós o plorant, les coses que ajuden a que mengi, dormi, etc. Respecte aquest últim punt us recomano que llegiu el blog del son del nadó.

Altres coses que us poden ser útils és que la mare ha de mirar d’estar tranquil·la i de poder donar les preses al nadó relaxadament; ja que això ajuda a la confiança mútua. Les preses s’haurien de donar a un lloc on no hi hagin masses sorolls ni distraccions. La mare ha de mirar de descansar/dormir quan el nadó dormi ja que pot ser que a les nits el nadó es desperti sovint i que la mare no pugui realitzar el descans voldria o necessitaria. Les visites s’haurien de concentrar a una hora o hora i mitja al matí i una hora a la tarda per respectar el descans de mare-nadó. La atenció de les visites s’haurien de fer sempre a un mateix lloc, perquè només aquell hagués d’estar a punt per atendre-les, i no tota la casa ja que sinó dóna molta més feina a la nova família.

Una altra cosa a tenir en compte és que no sempre s’ha d’agafar el nen quan plori a vegades caldrà agafar-lo i altres no. El nadó quan tingui gana, malestar perquè va brut, té dolor etc plorarà i voldrà que l’agafem i estem per ell i caldrà fer-ho però també hi haurà situacions que està alimentat, net i sense son i potser plorarà perquè vol estar braços. Hem de racionalitzar aquestes situacions però sinó a la llarga poden crear massa dependència del nadó cap els pares.

Una altra cosa important és que no hem de deixar que tothom qui vulgui pugui tocar al nadó. A vegades desconeguts s’acosten i el toquen sense permís només perquè és un nadó. Hem de vigilar perquè hi ha malalties infeccioses que es transmeten pel contacte de mans i els nadons tenen un sistema immune immadur. La gent us ha de demanar permís i heu de ser vosaltres els que decidiu si poden tocar-lo o no i sempre després de haver fet una higiene correcte de mans (gel hidroalcohòlic o aigua i sabó) i més en la època que estem (pandèmia Covid, apunt d’entrar en epidèmies de grip i bronquiolitis). Si us resulta violent dir que no toquin el nen els hi dieu que és per insistència del pediatre/a.

Espero que aquests consells us puguin ser d’ajuda però pot ser que us fossin d’utilitat algun altre. Són consells recollits de l’experiència pròpia i de famílies que hem vist créixer els nens/es junts.


Recomendaciones prácticas a los nuevos padres

No hay nada que cause tanta felicidad como la llegada de un hijo / a. Pero junto con esta emoción aparecen nuevas emociones y sentimientos (miedos, responsabilidad de tener un bebé a tu cargo, etc). Junto con ello empiezan ha aparecer consejos y sugerencias de familiares o allegados, de cómo tienes que hacer las cosas. Todo esto puede hacer que alguien se pueda sentir desbordado.

Después de casi 20 años de ejercer la atención a los niños y de hacer de padre de mis 3 hijos me gustaría comentaros algunas cosas por si os pueden ayudar.

La primera de todas es que cada niño es diferente y lo que le pudiera ir bien alguno de los hijos de vuestros conocidos o familiares no tiene porque irse bien. Podría servirle pero podría no hacerlo. Los consejos seguro que son con buena intención pero pueden ir bien o no.

La segunda cosa es que debes tener en cuenta que es necesario un tiempo de adaptación entre el binomio padres-hijo / a. Vosotros y él / ella necesitará un tiempo para conoceros. Debe tratar de ser observadores y fijaros con las cosas que lo hacen reír, que lo hacen tranquilizar cuando está nervioso o llorando, las cosas que ayudan a que coma, duerma, etc. Respecto a este último punto os recomiendo que lea el blog del sueño del bebé.

Otras cosas que le pueden ser útiles es que la madre debe tratar de estar tranquila y de poder dar las tomas al bebé relajadamente; ya que esto ayuda a la confianza mutua. Las tomas deberían dar a un lugar donde no hayan masas ruidos ni distracciones. La madre debe tratar de descansar / dormir cuando el bebé duerma ya que puede ser que en las noches el bebé se despierte a menudo y que la madre no pueda realizar el descanso querría o necesitaría. Las visitas deberían concentrar en una hora u hora y media por la mañana y una hora por la tarde para respetar el descanso de madre-bebé. La atención de las visitas deberían hacerse siempre a un mismo lugar, porque sólo aquel debiera estar listo para atenderlas, y no toda la casa ya que sino da mucho más trabajo a la nueva familia.

Otra cosa a tener en cuenta es que no siempre hay que tomar el niño cuando llore a veces habrá que cogerlo y otros no. El bebé cuando tenga hambre, malestar porque bruto, tiene dolor etc llorará y querrá que lo cogemos y estamos por él y habrá que hacerlo pero también habrá situaciones que está alimentado, limpio y sin sueño y quizás llorará porque quiere estar brazos . Debemos racionalizar estas situaciones pero sino a la larga pueden crear demasiada dependencia del bebé hacia los padres.

Otra cosa importante es que no tenemos que dejar que todo el que quiera pueda tocar al bebé. A veces desconocidos se acercan y lo tocan sin permiso sólo porque es un bebé. Debemos vigilar porque hay enfermedades infecciosas que se transmiten por el contacto de manos y los bebés tienen un sistema inmune inmaduro. La gente le tiene que pedir permiso y debe ser vosotros los que decidís si pueden tocarlo o no y siempre después de haber hecho una higiene correcta de manos (gel hidroalcohólico o agua y jabón) y más en la época que estamos (pandemia Covidien, apunto de entrar en epidemias de gripe y bronquiolitis). Si le resulta violento decir que no toquen el niño les decís que es por insistencia del pediatra / a.

Espero que estas sugerencias le puedan ser de ayuda pero puede que os fueran de utilidad algún otro. Son consejos recogidos de la experiencia propia y de familias que hemos visto crecer a los niños / as juntos.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page