top of page

Consells sobre el son en els 2 primers mesos de vida

Updated: Nov 7, 2020

Hi ha unes idees prèvies importants sobre temes relacionats amb el somni en si dels nens:

Quan el nadó neix, dorm molt però no pot fer-ho seguit. Cada 3-4 hores es desperta. Necessita menjar, però també que li canviïn i parlin amb ell. És molt important aquest intercanvi d'afecte quan el nadó està despert.

Després de dinar, inicia la seva dormir en el que anomenem "Somni Actiu". Mou els globus oculars, fa ganyotes amb la barbeta, respira irregularment, emet algun gemec i realitza petits moviments amb les extremitats. Encara que sembli que el nen està inquiet, aquest tipus de son és totalment normal i no hem interrompre en cap concepte. Si els pares, o persones que estan a l'càrrec de l'nen, no coneixen aquesta situació, és molt probable que el toquin, el agafin o li falquin, amb la qual cosa trenquen el seu somni normal i dificulten la seva maduració. Després d'uns 30-40 minuts en aquesta situació, el nadó entra en el somni més profund que anomenem "Somni Tranquil". Està totalment relaxat, respirant suau i profundamente.El nadó va alternant aquests tipus de son (Actiu i Tranquil) fins que després de 3-4 hores, es desperta. Aquesta forma de dormir persisteix fins gairebé els dos mesos.

Recomanacions pràctiques

1- Alletar un nadó de forma correcta també pot ajudar.

Els nadons tenen l'anomenat reflex de succió, que és un reflex innat que comença dins de l'úter i dura com a mínim fins al primer any d'edat, permet el nadó alimentar-se, reconfortar-i calmar-lo. Per desenvolupar una activitat que és natural en el seu creixement ha prou amb els dits, el mugró, el biberó o la tetina.

El reflex de succió permet estimular el mugró, i aquest estímul envia a el cervell l'ordre per produir la prolactina, hormona que ajuda a que el pit segueixi funcionant temps després del primer impuls de la pujada de la llet, per la qual cosa és molt important que es buidi freqüent i completament per poder seguir generant més llet.

La capacitat de succió d'un nadó pot variar depenent de l'estat dels mugrons i la postura que tingui a l'hora de mamar, per aquesta raó és molt recomanable donar-li de mamar adequadament i que els mugrons estiguin perfectament cuidats. Gràcies a el réflex de succió de el nadó, tota la cadena funciona adequadament perquè la mare produeixi la quantitat de llet necessària i el nadó es desenvolupi adequadament. Però no cal mal interpretar el reflex de succió. Moltes famílies creuen que si el nen succiona és perquè té gana. Això fa que li ofereixin el pit més sovint i de forma inadequada. El beu pot succionar, independentment de si té gana o no. Per això pot ser útil la utilització d'un xumet després que el nen s'alleti bé i un cop ben establerta la lactància, és a dir, a partir de les 4 setmanes de vida aproximadament. Això calmés a l'beu i li permetrà esperar millor la propera presa

2- És molt important que el nadó estigui despert mentre menja, ja que així començarà a associar el menjar amb la vigília. També aconseguirem que mengi més i millor. Encara que és bastant difícil mantenir a el nadó despert perquè tendeix a quedar-se adormit. Els pares han de parlar-li, fer-li petites carícies i estimular-suaument perquè mantingui una certa vigília. És recomanable que els pares alimentin a l'infant, sempre que puguin, en el mateix lloc, amb llum, música ambiental suau i temperatura agradable. Si el nen menja més, trigués més temps a demanar la propera presa. Així ira adequant un ritme de menjars, sobre les 3-4 hores. És molt normal que algun interval entre les preses sigui mes petit o mes llarg. No importa, nosaltres hem de seguir sempre amb les mateixes rutines.

3-Després de cada àpat és important tenir a el nadó, despert en braços un espai de temps d'uns 15 minuts. Això afavorirà l'eliminació de gasos i possiblement evitarem alguns còlics. També afavorim els primers moments de la seva digestió. Hem de parlar contínuament amb ell, fer-li carícies i somriure per estimular.

4-Després de canviar-lo, dipositarem, a l'nadó al bressol, sempre despert, perquè aprengui a dormir solet. Hem de posar-li el xumet i si se li cau, ajudar-lo a posar-se'l de nou, tantes vegades com calgui fins que s'adormi. Ha de tenir al costat de l, un petit ninot de peluix, que només farem servir per dormir. Quan el nen es desperti per menjar, deixarem els xumets i el ninot al seu bressol. Per a més comoditat de la mama, el bressol pot estar a la banda del seu llit, a l'habitació de matrimoni.

5-Aquestes rutines les repetirem durant totes les vegades que el nen demani menjar durant el Diay en la presa que correspongui a la nit, repetirem les mateixes rutines, excepte eltiempo que tinguem el nen en braços despert després de la presa. Aquesta serà més curta, només 5 minuts, perquè és la presa que a poc a poc el nen anirà suprimint, a el poder dormir més hores seguides. Els episodis d'alimentació durant la nit és convenient que siguin breus i avorrits. Es tracta de llançar el missatge inicial a l'infant que la nit és per dormir. Quan es desperti durant la nit per menjar NO s'encengui la llum, NO li parli ni li arrulle. Aliméntelo aviat i en silenci. Si necessita canviar el bolquer faci-ho amb el menor estímul possible.

6-És molt recomanable que la mama segueixi els mateixos horaris de son que el nen. Així evitarem en part la depressió postpart. S'ha demostrat que un factor causant d'aquesta depressió és la manca de son que pateix la mama quan alimenta al seu fill.

7-En relació amb el son, és important saber que:

• PLOR NO ÉS IGUAL A gana: Durant els primers mesos, el plor és l'únic mitjà que té el nadó de comunicar-se, per això és important conèixer els tipus de plor per a poder atendre correctament a l'beu. Quan el nen té gana, el plor és enèrgic i, a poc a poc, es fa més fort i rítmic. En ocasions el beu pot colpejar-la galta, es mossega el puny o es xucla els dits. Quan sent dolor, el primer gemec és agut i perllongat, seguit d'una llarga pausa d'apnea i panteixos curts, per després tornar agritar. Si té gasos, estira i arronsa les cames i els brazos.Cuando el nen se sent sol, comença amb un "gemec", seguit de protesta que cessa quan se li agafa en braços. Quan el nadó està nerviós, plora amb força i no respon als intents que fan els seus pares per calmar-lo. En aquest últim cas, sol ser degut a un excés d'estímuls i apareix a la tarda.

• Hem de col·locar a l'infant al bressol quan estigui despert però somnolent. El seu últim record abans d'adormir ha de ser el bressol i no la presència d'aliment. Es tracta que accepti el bressol com un ambient familiar nocturn.

• No és convenient, però, que s'adormi tan aviat el cap toqui el matalàs: Els nens triguen a dormir-entre20-30 minutos.Debemos procurar no estar present en aquest període. • hem de saber que, com a mínim, un 6% de el temps que el nadó està al bressol romandrà despert i que tots els nadons / nens es desperten a la nit.

•Si plora en el moment de gitar hem arrullarle però tratandode col·locar-ho en la bressol abans que es duerma.Hemos de tenir en compte que el nadó, des de la primerenca edat dels 5 mesos, capta totes les sensacions que li transmetem els adults. Si els pares són tranquils i li parlen dolçament, el nadó captarà aquesta sensació i respondrà de la mateixa manera. Per contra, si dubten, estan inquiets o canvien contínuament de rutines, el nadó es tornarà insegur i mostrarà inquietud.

RESUM:

Recomanacions pràctiques

1- Alletar un nadó de forma correcta també pot ajudar.

2- És molt important que el nadó estigui despert mentre menja.

3- Després de cada àpat és important tenir a el nadó, despert en braços un espai de temps d'uns 15 minuts.

4- Després de canviar-lo, dipositarem, a l'nadó al bressol, sempre despert, perquè aprengui a dormir solet.

5- Aquestes rutines les repetirem durant totes les vegades que el nen demani menjar durant el dia i en la presa que correspongui a la nit.

6- És molt recomanable que la mama segueixi els mateixos horaris de son que el nen (Molt important).

7- En relació amb el son, és important saber que:

• El plor no és igual a ganna.

• Hem de col·locar a l'infant al bressol quan estigui despert però somnolent.

• Els nens tarden a dormir-se entre 20-30 minuts. Hem de procurar no estar presents en aquest període.

• Un 6% de el temps que el nadó està al bressol romandrà despert i que tots els nadons / nens es desperten a la nit.

• Capten totes les sensacions que li transmetem els adults (estar tranquils i ahablarle dolçament).Consejos sobre el sueño en los 2 primeros meses de vida

Hay unas ideas previas importantes sobre temas relacionados con el sueño en sí de los niños:

Cuando el bebé nace, duerme mucho pero no puede hacerlo seguido. Cada 3-4 horas se despierta. Necesita comer, pero también que le cambien y hablen con él. Es muy importante este intercambio de afecto cuando el bebé está despierto.

Después de comer, inicia su dormir en lo que llamamos "Sueño Activo". Mueve los globos oculares, hace muecas con la barbilla, respira irregularmente, emite algún gemido y realiza pequeños movimientos con las extremidades. Aunque parezca que el niño está inquieto, este tipo de sueño es totalmente normal y no hemos interrumpir en ningún concepto. Si los padres, o personas que están al cargo del niño, no conocen esta situación, es muy probable que lo toquen, el cojan o le acuñen, con lo cual rompen su sueño normal y dificultan su maduración. Después de unos 30-40 minutos en esta situación, el bebé entra en el sueño más profundo que llamamos "Sueño Tranquilo". Está totalmente relajado, respirando suave y profundamente.El bebé va alternando estos tipos de sueño (Activo y Tranquilo) hasta que después de 3-4 horas, se despierta. Esta forma de dormir persiste hasta casi los dos meses.

recomendaciones prácticas

1- Amamantar a un bebé de forma correcta también puede ayudar.

Los bebés tienen el llamado reflejo de succión, que es un reflejo innato que comienza dentro del útero y dura como mínimo hasta el primer año de edad, permite al bebé alimentarse, reconfortarnos y calmarlo. Para desarrollar una actividad que es natural en su crecimiento bastan los dedos, el pezón, el biberón o la tetina.

El reflejo de succión permite estimular el pezón, y este estímulo envía a el cerebro la orden para producir la prolactina, hormona que ayuda a que el pecho siga funcionando tiempo después del primer impulso de la subida de la leche, por lo que es muy importante que se vacíe frecuente y completamente para poder seguir generando más leche.

La capacidad de succión de un bebé puede variar dependiendo del estado de los pezones y la postura que tenga a la hora de mamar, por esta razón es muy recomendable darle de mamar adecuadamente y que los pezones estén perfectamente cuidados. Gracias a el reflejo de succión del bebé, toda la cadena funciona adecuadamente para que la madre produzca la cantidad de leche necesaria y el bebé se desarrolle adecuadamente. Pero no hay que malinterpretar el reflejo de succión. Muchas familias creen que si el niño succiona es porque tiene hambre. Esto hace que le ofrezcan el pecho más a menudo y de forma inadecuada. El bebe puede succionar, independientemente de si tiene hambre o no. Por eso puede ser útil la utilización de un chupete después de que el niño se amamante bien y una vez bien establecida la lactancia, es decir, a partir de las 4 semanas de vida aproximadamente. Esto calmara al bebe y le permitirá esperar mejor la próxima toma

2- Es muy importante que el bebé esté despierto mientras come, ya que así comenzará a asociar la comida con la víspera. También conseguiremos que coma más y mejor. Aunque es bastante difícil mantener a al bebé despierto porque tiende a quedarse dormido. Los padres deben hablarle, hacerle pequeñas caricias y estimular suavemente para que mantenga una cierta víspera. Es recomendable que los padres alimenten al niño, siempre que puedan, en el mismo lugar, con luz, música ambiental suave y temperatura agradable. Si el niño come más, tardara más tiempo a pedir la próxima toma. Así ira adecuando un ritmo de comidas, sobre las 3-4 horas. Es muy normal que algún intervalo entre las tomas sea mas pequeño o mas largo. No importa, nosotros tenemos que seguir siempre con las mismas rutinas.

3-Después de cada comida es importante tener en el bebé, despierto en brazos un espacio de tiempo de unos 15 minutos. Esto favorecerá la eliminación de gases y posiblemente evitaremos algunos cólicos. También favorecemos los primeros momentos de su digestión. Tenemos que hablar continuamente con él, hacerle caricias y sonrisa para estimular.

4-Tras cambiarlo, depositaremos, al bebé en la cuna, siempre despierto, para que aprenda a dormir solito. Debemos ponerle el chupete y si se le cae, ayudarle a ponérselo de nuevo, tantas veces como sea necesario hasta que se duerma. Debe tener al lado, un pequeño muñeco de peluche, que sólo usaremos para dormir. Cuando el niño se despierte para comer, dejaremos los chupetes y el muñeco en su cuna. Para mayor comodidad de la mama, la cuna puede estar en el lado de su cama, en la habitación de matrimonio.

5-Estas rutinas las repetiremos durante todas las veces que el niño pida comida durante el Diay en la toma que corresponda a la noche, repetiremos las mismas rutinas, excepto eltiempo que tengamos el niño en brazos despierto después de la toma. Esta será más corta, sólo 5 minutos, porque es la toma que poco a poco el niño irá suprimiendo, en el poder dormir más horas seguidas. Los episodios de alimentación durante la noche es conveniente que sean breves y aburridos. Se trata de lanzar el mensaje inicial al niño que la noche es para dormir. Cuando se despierte durante la noche para comer NO encienda la luz, NO le hable ni le arrulle. Aliméntelo pronto y en silencio. Si necesita cambiar el pañal hágalo con el menor estímulo posible.

6-Es muy recomendable que la mama siga los mismos horarios de sueño que el niño. Así evitaremos en parte la depresión posparto. Se ha demostrado que un factor causante de esta depresión es la falta de sueño que sufre la mama cuando alimenta a su hijo.

7-En relación con el sueño, es importante saber que:

• LLANTO NO ES IGUAL A gana: Durante los primeros meses, el llanto es el único medio que tiene el bebé de comunicarse, por eso es importante conocer los tipos de llanto para poder atender correctamente al bebe. Cuando el niño tiene hambre, el llanto es enérgico y, poco a poco, se hace más fuerte y rítmico. En ocasiones el bebe puede golpearse la mejilla, se muerde el puño o se chupa los dedos. Cuando siente dolor, el primer gemido es agudo y prolongado, seguido de una larga pausa de apnea y jadeos cortos, para después volver agriado. Si tiene gases, tira y afloja las piernas y los brazos.Cuando el niño se siente solo, comienza con un "gemido", seguido de protesta que cesa cuando se le coge en brazos. Cuando el bebé está nervioso, llora con fuerza y ​​no responde a los intentos que hacen sus padres para calmarlo. En este último caso, suele ser debido a un exceso de estímulos y aparece por la tarde.

• Debemos colocar al niño en la cuna cuando esté despierto pero somnoliento. Su último recuerdo antes de dormirse debe ser la cuna y no la presencia de alimento. Se trata de que acepte la cuna como un ambiente familiar nocturno.

• No es conveniente, sin embargo, que duerma tan pronto la cabeza toque el colchón: Los niños tardan en dormirse entre20-30 minutos.Debemos procurar no estar presente en este periodo. • debemos saber que, como mínimo, un 6% del tiempo que el bebé está en la cuna permanecerá despierto y que todos los bebés / niños se despiertan por la noche.

• Si llora en el momento de acostarse hemos arrullarle pero tratandode colocarlo en la cuna antes de que se duerma.Hemos tener en cuenta que el bebé, desde la temprana edad de los 5 meses, capta todas las sensaciones que le transmitimos los adultos. Si los padres son tranquilos y le hablan dulcemente, el bebé captará esta sensación y responderá de la misma manera. Por el contrario, si dudan, están inquietos o cambian continuamente de rutinas, el bebé se volverá inseguro y mostrará inquietud.


RESUMEN:

recomendaciones prácticas

1- Amamantar a un bebé de forma correcta también puede ayudar.

2- Es muy importante que el bebé esté despierto mientras come.

3- Después de cada comida es importante tener en el bebé, despierto en brazos un espacio de tiempo de unos 15 minutos.

4- Después de cambiarlo, depositaremos, al bebé en la cuna, siempre despierto, para que aprenda a dormir solito.

5- Estas rutinas las repetiremos durante todas las veces que el niño pida comida durante el día y en la toma que corresponda a la noche.

6- Es muy recomendable que la mama siga los mismos horarios de sueño que el niño (Muy importante).

7- En relación con el sueño, es importante saber que:

• El llanto no es igual a Ganna.

• Debemos colocar al niño en la cuna cuando esté despierto pero somnoliento.

• Los niños tardan en dormirse entre 20-30 minutos. Debemos procurar no estar presentes en este periodo.

• Un 6% del tiempo que el bebé está en la cuna permanecerá despierto y que todos los bebés / niños se despiertan por la noche.

• Captan todas las sensaciones que le transmitimos los adultos (estar tranquilos y ahablarle dulcemente).

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page